Mere end 300 vaccineskadede og deres pårørende kræver handling nu

307 vaccineskade og deres pårørende har den 11. august 2014 afsendt et åbent brev til de sundhedsansvarlige politikere i Folketinget og de Danske Regioner i, hvilket gruppen efterlyser handling i forhold til det stadigt stigende antal unge piger og drenge, der rammes af bivirkninger og vaccineskader som følge af HPV-vaccinen. Ligeledes efterlyser gruppen bag brevet en mere åben og systematisk information fra myndighedernes side om vaccinens fordele og risici.

Du kan læse hele brevet her. Brev_til_politikerne_august_14

Budskaberne til politikerne er kort opsummeret:

 • De praktiserende læger modtager og giver fortsat ikke fyldestgørende information om vaccinens risici. Det eneste tilgængelige patientmateriale om Gardasil, der forelægges patienter og pårørende er udviklet af den virksomhed, der markedsfører Gardasil i Danmark (Sanofi Pasteur MSD).
 • De praktiserende læger anerkender og rapporterer fortsat ikke de bivirkninger, børn og unge henvender sig om, hvorfor der ikke findes en systematisk videns- og erfaringsopsamling gennemført af eksperter og forskere.
 • Sundhedsstyrelsen fastslår, at de følger sagen tæt. Styrelsen har dog ikke taget skridt til at sætte HPV-vaccinen på listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt, eller på anden måde appelleret til de praktiserende læger om at være mere opmærksomme på bivirkninger og skader blandt de vaccinerede.
 • Der tilbydes ikke noget systematisk og struktureret udrednings- og behandlingsforløb til de vaccineskadede børn og unge. Sundhedsstyrelsen oplyser, at et sådan tilbud findes, mens Danske Regioner afviser at kunne tilbyde nogen form for special tilbud.

 

Er vaccinens fordele større en dens risici?

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens egne tal fremkommer følgende resultat:

Personer med bivirkninger efter HPV-vaccinen i 2013                                      511

Bivirkninger pr. 100.000 HPV-vaccinerede                                                           315

Livstidsrisiko pr. 100.000 for at dø af livmoderhalskræft                                   1,9

Faktuelle bivirkninger pr. 1. maj 2014 pr. 100.000 HPV vaccinerede             847

Der er altså på nuværende tidspunkt 445 gange større risiko for at blive alvorlig skadet af HPV-vaccinen end for at dø af livmoderhalskræft.

Det er vel og mærke helt sunde og raske personer, som bliver alvorligt syge og invaliderede uden nogen form for hjælp eller behandling af de danske sundhedsmyndigheder.

 Status i andre lande:

 • I USA er der til dato rapporteret 169 dødsfald efter vaccination med HPV-vaccinen (kilde: Vaccine Adverse Event Reporting System )
 • Japan har suspenderet brug af HPV-vaccine
 • Indien har aldrig godkendt HPV-vaccinen på grund af 7 dødsfald i forbindelse med de kliniske studier
 • I Frankrig har ca. 1.200 læger, gynækologer og andre sundhedsfaglige skrevet under på at de ikke længere vil give HPV-vacciner
 • Staten Utah har stoppet brugen af HPV-vaccinen
 • Vaccineskadede i Spanien og Frankrig har indledt retssager mod producenten af vaccinen.

 Fakta om HPV-vaccinen i Danmark

 • Vaccinen blev en del af det danske børnevaccinationsprogram fra 2009
 • Der er solgt 1.577.774 doser HPV-vacciner siden markedsføring i Danmark og de samlede omkostninger til vaccine og honorering af læge vurderes at være over 2 mia kroner (kilde: medstat.dk)
 • Ved udgangen af juli havde 1306 indberettet bivirkninger som følge af Gardasil vaccinen. I alt er der indberettet 4862 skader i alt (kilde Sundhedsstyrelsen)
 • En vaccineskadet har til dato opnået at få diagnosen vaccinationsskade som følge af HPV-vaccinen
 • På baggrund af kliniske studier oplyser Merck, at 2,3 procent af de deltagende kvinder udviklede autoimmune sygdomme og 0,8 procent udviklede alvorlige bivirkninger. Statistisk set svarer dette til, at der nu er over 16.000 vaccinerede danskere, der har udviklet autoimmune sygdomme og/eller alvorlige bivirkninger.

Ingen tilbud om udredning og behandling af HPV-skader i Danske Regioner

Forældre til vaccineskadet datter har netop modtaget brev fra Danske Regioner, hvoraf det fremgår, at regionerne ikke har noget særskilt tilbud til HPV-vaccineskadede børn og unge. Konkret skriver Danske Regioners patientkontor følgende:

Patientkontoret har modtaget din mail omkring jeres datter og har desværre ikke kendskab til særligt oprettede tilbud til udredning, diagnosticering og behandling af symptomer på HPV vaccine skade. Jeg læser Nick Hækkerups svar som omhandlende de eksisterende tilbud på de ”almindelige” specialafdelinger i sundhedsvæsenet.

Brevet fra patientkontoret til forældrene kommer som svar på en henvendelse, hvor forældreparret har forespurgt om tilbud via den særlige udrednings- og behandlingsmulighed, der er stillet til rådighed i henhold til sundhedsminister Nick Hækkerup. Sundhedsministeren har i et brev  til Folketingets Sundhedsudvalg skrevet 

 I dag kan personer, der oplever vaccineskader få hjælp via specialiserede tilbud i regionerne.

Der er således en skærende kontrast mellem det sundhedsministeren udtaler om regionernes tilbud, og de tilbud Danske Regioner ren faktuelt har i forhold til vaccineskade og bivirkningsramte.

Styregruppen bag HPV-update kontakter nu Nick Hækkerup og beder om en afklaring på forholdene.

Fra tre til to vaccinationer

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort, at antallet af HPV-vaccinationer nu sættes ned fra tre til to for piger mellem 9 og 14 år. Sundhedsstyrelsen fremhæver, at den nedsatte dosis ikke har relation til det stigende antal bivirkningsindberetninger, der er kommer i kølvandet på vaccinen. Læs mere på BTs hjemmeside.

En amerikansk forsker slår overfor BT fast, at danske piger har fået for høj dosis af Gardasil indtil nu. Læs mere på BT.

Læner de danske sundhedsmyndigheder sig op ad endnu en skandalesag?

Japan har sagt klart NEJ, i Frankrig har cirka 1.200 læger, gynækologer og andre specialister sagt NEJ og i Spanien er den første erstatningssag anlagt. De danske ansvarlige politikkere handler ikke, de danske sundhedsmyndigheder fralægger sig ansvar, agerer handlingslammet og peger vanen tro på det Europæiske Lægemiddelagentur. Skal der lig på bordet, før man ser alvoren i øjnene herhjemme?

Læs debatindlægget i Berlingske den 14. juli 2014.

Spansk organisation anlægger sag mod MSD

Den første erstatningssag mod MSD og de spanske sundhedsmyndigheder er netop blevet anlagt i forbindelse med en spansk piges vaccineskader efter Gardasil-vaccinen.

I Spanien er der etableret en egentlig patientforening for patienter og pårørende til patienter, der er skadet af HPV-vaccinen. Organisationen arbejder for nuanceret information og åbenhed om vaccinens mange bivirkninger og skader, ligesom man efterlyser handling fra de spanske myndigheders side.

Du kan læse om den verserende retssag og om den spanske organisation denne pdf:

Spain-first-case-against-HPV-vaccine-manufacturers-2014

Du kan læse mere om den spanske organistion her – siden er på spansk.

 

Projekt 200 patienthistorier

Styregruppen bag HPV-update har besluttet at indsamle mere end 200 patientcases, dækkende unge piger og drenge, der oplever skader og bivirkninger ved HPV-vaccinen. Formålet er at synliggøre skadernes omfang og betydninger overfor medier og de ansvarlige politikkere samt beslutningstagere i det danske sundhedsvæsen. Når vi har indsamlet de 200 patientcases, vil de indgå i en samlet henvendelse til den danske presse og de ansvarlige politikkere.

For at skabe en ensartet og enkel tilgang har vi udviklet en skabelon, som du skal anvendes til at beskrive din patienthistorien.

Projekt minimum 200 cases

Når du har udfyldt skabelonen, mailer du den til mail@hpvupdate.dk  

Du kan vælge at være helt anonym, men styregruppen bag HPV-update er nødt til at kende dit navn, så vi kan stå inden for, at din historie ikke er opdigtet.

Tak fordi du vil være med og dermed bidrage til ,at der kommer fokus på udredning og behandling af vaccineskaderne, ligesom vi vil arbejde for bedre og nuanceret information om HPV-vaccinens skadelige virkninger, så andre kan tage beslutning om vaccinationen på et oplyst grundlag.

De danske myndigheder ændrer ikke holdning til HPV-vaccine

Sundhedsstyrelsen har besvaret vores henvendelse af 4. juli 2014, men der er desværre fortsat ingen hjælp at hente fra den kant. Myndighederne har ikke til sinds at ændre på anbefalingerne om vaccinen, ligesom de ikke kan tilbyde udredning og behandling, for de mange piger og drenge, der er skadet af vaccinen.

Her er hvad de svarer:

Kære HPV Update

Tak for jeres brev af 4. juli 2014.

Folketinget har nu med den vedtagne satspuljeaftale af 20. juni 2014 fastlagt rammerne for sundhedsmyndighedernes kommende arbejde med potentielle bivirkninger i forbindelse med HPV-vaccination. Aftalen skitserer en række forskellige initiativer, som Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen samarbejder om at få gennemført.

HPV-vaccinen er godkendt af EMA og sikkerheden ved vaccinen følges løbende i dette internationale regi. Det er EMA’s vurdering, at vaccinens fordele opvejer risici. Dette er en vurdering som også deles af de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) og verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Fra dansk side følger vi også vaccinen tæt. Vi offentliggør vores fund både i form af DAP’s og kommenteret i Nyt om Bivirkninger. De danske myndigheder er enig med de øvrige europæiske sundhedsmyndigheder i den sikkerhedsmæssige vurdering af HPV.

Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen går nu i gang med at arbejde med de aktiviteter, som det fremgår af den politiske aftale, og på dialogmødet med jer i september 2014, vil vi få lejlighed til at drøfte de enkelte aktiviteter.

Med venlig hilsen

Henrik G. Jensen

Enhedschef

Head of Division

T (dir.) +45 44 88 96 88 T

T (m.) + 45 25 42 44 12

Over 1.200 personer har nu anmeldt deres bivirkninger ved HPV-vaccinen

Styregruppen bag HPV-update er stærkt utilfredse med den langsommelighed, der lægges for dagen både blandt embedsmænd i Sundhedsstyrelsen, i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og i Danske Regioner. Der er over 1.200 personer, der har indberettet over 4.700 bivirkninger/skader ved HPV-vaccinen, og alligevel trækker beslutninger om udredningsprocedure og mulige behandlinger ud.

Ligeledes gives der fortsat ikke klare instruktioner til de praktiserende læger, om at de skal være MEGET MERE påpasselige med hvem, der får vaccinen og sikre, at de ikke giver vaccinen til personer, der ifølge producentens eget produktresume ikke bør få vaccinen, ligesom lægerne ikke giver tydelige informationer om mulige bivirkninger og skader, så patienterne kan tage beslutning om vaccinen på et oplyst grundlag.

Styregruppen bag HPV-update finder hele situationen stærkt kritisk, da langsommeligheden og de manglende informationer og instruktioner fra Sundhedsstyrelsen gør, at en lang række piger og drenge fortsat invalideres i kølvandet på deres HPV-vaccination. Invaliditet, som kunne være undgået.

Som reaktion på manglende handling fra myndighedernes side har styregruppen bag HPV-update netop afsendt et brev til de ansvarlige embedsmænd i ministeriet, i styrelsen og i danske regioner. Du kan læse brevet her.

Brev til Henrik G Jensen og Thomas Jensen_2014-07-04

 

 

Et stik for livet

Det er nu cirka et år siden, at Gitte Ulrich oplevede de første bivirkninger ved HPV-vaccinen. Gitte kæmper ikke kun for at få et bedre liv for sig selv, men har også overskud til at hjælpe andre bivirkningsramte. Derfor har hun lavet en film, der fortæller om vaccinens skadelige virkninger for en stor gruppe vaccinerede.

https://www.youtube.com/watch?v=Ysb2DNno5uU

Læs hele Gittes historie her

Artikel fra Familiejournalen maj 2014.