Opdateret informationsmateriale om HPV-vaccinen

Som et led i udmøntningen af satsmidlerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et udkast til informationsmateriale til brug for forældre, pårørende og unge kvinder, der overvejer at blive vaccineret med HPV-vaccinen. Desuden har Sundhedsstyrelsen taget skridt til at opdatere styrelsens hjemmeside med flere informationer om vaccinens effekt og risikoprofil.  

Styregruppen bag HPV-Update har modtaget materialet og Sundhedsstyrelsen har bedt os om at kommentere på det. Vi har vedlagt de to udkast  HPV-info til sst-hjemmesiden 26.09.14 og HPV-folder til forældre til 12-årige piger 26.09.14 

Vi har gennemgået materialet grundigt og har kommenteret det hele vejen igennem. Det vil sige, vi har påpeget fejl og mangler samt efterlyst uddybninger, hvor det har været nødvendigt. Generelt har vi givet udtryk for, at vi finder materialet meget mangelfuldt og ukonkret, og at det ikke giver læseren mulighed for at tage beslutning for eller imod vaccinen på et korrekt, opdateret og oplyst grundlag. Specielt har vi betonet vigtigheden af at alle bivirkninger nævnes, så de vaccinerede kan genkende dem og så de, der endnu ikke er vaccineret, kan få et retvisende billede af vaccinens mange bivirkninger.

Desuden har vi understreget, at det er nødvendigt at beskrive tydeligt hvem der IKKE bør have vaccinen på grund af kontraindikationer, så læger ikke bare vaccinerer uden hensyntagen til, om pigen eller drengen reelt bør få vaccinationen.

 Vores kommentarer er sendt til myndighederne.

 Sundhedsstyrelsen vil nu tilpasse materialet, hvor de finder det nødvendigt. Herefter vil det blive offentliggjort. For at sikre, at materialet bliver så korrekt som muligt, er vi  nu i kontakt med politikerne bag satspuljen. Flere politikkere har givet udtryk for, at de deler vores bekymring i forhold til, at materialet ikke tjener det formål, det var tiltænkt. 

Vi vil lægge næste version på hjemmesiden, når vi modtager det fra Sundhedsstyrelsen.

To topchefer fyret i Sundhedsstyrelsen

En lang række kritiske sager i Sundhedsstyrelsen har nu fået konsekvenser for to topchefer, nemlig direktør Vagn Nielsen og tilsynschef Anne Mette Dons. Netop enheden for tilsyn og patientsikkerhed, er den enhed, der har til opgave at overvåge bivirkninger og sikkerheden ved et hvert lægemiddel.

Da styregruppen bag HPV-update havde møde i maj med repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedsstyrelsen, var det den nu afskedigede direktør Vagn Nielsen,  der var en ene af de to repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om ændringerne i Sundhedsstyrelsen på DR.dk

Vi kan i den forbindelse oplyse, at vi i disse dage rykker for et næste møde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen samt Danske Regioner, da vi fortsat har en lang række uafklarede spørgsmål fra vores seneste møde (maj 14), og vi afventer fortsat myndighedernes udspil i forhold til hhv. udredning og behandling samt forbedret information om HPV-vaccinens skader.

Tysk læge har startet international underskriftsindsamling mod HPV-vaccinen

Dr. Plothe arbejder målrettet med at behandle piger, der har oplevet vaccineskader, efter hvad Dr. Plothe beskriver som en nytteløs HPV-vaccine.

Han har haft success med sine behandlinger af bivirkninger og vaccineskader, og nu har han iværksat en international underskriftsindsamling mod HPV-vaccinen.

Følg dette link, hvor teksten star på både engelsk og tysk. Og ønsker du at give din støtte til de hunderedetusinder af piger, der lider af bivirkninger og vaccineskader, så vær medunderskriver på hans side og del linket med alle du kender.

 

Større risiko for vaccineskader end for livmoderhalskræft

HPV-vaccinen er en epokegørende vaccine – det er den første vaccine af sin art, der siges af have forebyggende effekt i forhold til at udvikle livmoderhalskræft. Vaccinen er dog ikke mere sikker end, at kvinder fortsat skal screenes for at opnå vished for, at de ikke har celleforandringer, der siden kan udvikle sig til kræft.
Som for alle andre lægemidler har HPV-vaccinen bivirkninger. De seneste bivirkningsindberetninger fra Sundhedsstyrelsen (maj 2014) viser, at Sundhedsstyrelsen har registreret 847 bivirkninger pr  100.000 vaccinerede.

Merck (producenten af Gardasil) oplyser i forbindelse med de kliniske studier, der ligger til grund for godkendelse af Gardasil, at 0,2 procent udgik af studiet som følge af bivirkninger, 2,3 procent af de vaccinerede udviklede autoimmune sygdomme, mens 0,8 procent oplevede alvorlige bivirkninger. Sammenlagt er det således 3,3 procent, der oplever bivirkninger i forbindelse med vaccination med Gardasil.

Læs mere på Mercks hjemmeside.

Nordcan er en officiel database, der dækker statistikker for forekomster og dødelighed for alle typer kræft, og som blandt andet Kræftens Bekæmpelse gør brug af. Nordcan oplyser følgende nøgletal :

 • Risikoen for at udvikle livmoderhalskræft før man fylder 75 er  0,9 procent
 • Risikoen for at dø af livmoderhalskræft før man fylder 75 er  0,2 procent
 • Den aldersstandardiserede dødsrate for livmoderhalskræft er  1,9 pr 100.000 personer

Du kan finde disse data og flere statistikker på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Vaccineskader og risiko for livmoderhalskræft stillet overfor hinanden

 • Risiko for at dø af livmoderhalskræft før 75 år er 0,2 procent
 • Risiko for at udvikle bivirkninger og vaccineskader fra vaccinetidspunktet er 3,3 procent
 • Aldersstandardiseret risiko for at dø af livmoderhalskræft  1,9 ud af 100.000
 • Indrapporterede bivirkninger/vaccineskader som flg af HPV-vaccine 847 ud af 100.000 (juli 2014)

Der er i dag vaccineret over 500.000 personer i Danmark med Gardasil, hvilket statistisk set svarer til over 16.000 vaccineskadede. Med udgangspunkt i studieresultater fra Mercks kliniske studier fordeler disse som følger:

 • 0,2% = 1.000 der ikke kan klare sig selv (invaliderede).
 • 0,8% = 4.000 der har været sygemeldt, indlagt på hospital, har kroniske skader.
 • 2,3% = 11.500 der har oplevet bivirkninger, herunder indgår sklerose, skader på fordøjelsessystem, psoriasis, pigmentfejl o.s.v.

Til trods for de meget klare studieresultater i forhold til bivirkningsprofilen ved Gardasil, er der fortsat en meget stor gruppe birkningsramte unge kvinder og mænd, der ikke anerkendes i det danske sundhedssystem som værende vaccineskadet  Ligeledes findes der en stor gruppe, der end ikke er opmærksom på eller vidende om, at deres symptomer kan skyldes HPV-vaccine.

Mere end 300 vaccineskadede og deres pårørende kræver handling nu

307 vaccineskade og deres pårørende har den 11. august 2014 afsendt et åbent brev til de sundhedsansvarlige politikere i Folketinget og de Danske Regioner i, hvilket gruppen efterlyser handling i forhold til det stadigt stigende antal unge piger og drenge, der rammes af bivirkninger og vaccineskader som følge af HPV-vaccinen. Ligeledes efterlyser gruppen bag brevet en mere åben og systematisk information fra myndighedernes side om vaccinens fordele og risici.

Du kan læse hele brevet her. Brev_til_politikerne_august_14

Budskaberne til politikerne er kort opsummeret:

 • De praktiserende læger modtager og giver fortsat ikke fyldestgørende information om vaccinens risici. Det eneste tilgængelige patientmateriale om Gardasil, der forelægges patienter og pårørende er udviklet af den virksomhed, der markedsfører Gardasil i Danmark (Sanofi Pasteur MSD).
 • De praktiserende læger anerkender og rapporterer fortsat ikke de bivirkninger, børn og unge henvender sig om, hvorfor der ikke findes en systematisk videns- og erfaringsopsamling gennemført af eksperter og forskere.
 • Sundhedsstyrelsen fastslår, at de følger sagen tæt. Styrelsen har dog ikke taget skridt til at sætte HPV-vaccinen på listen over lægemidler med skærpet indberetningspligt, eller på anden måde appelleret til de praktiserende læger om at være mere opmærksomme på bivirkninger og skader blandt de vaccinerede.
 • Der tilbydes ikke noget systematisk og struktureret udrednings- og behandlingsforløb til de vaccineskadede børn og unge. Sundhedsstyrelsen oplyser, at et sådan tilbud findes, mens Danske Regioner afviser at kunne tilbyde nogen form for special tilbud.

 

Er vaccinens fordele større en dens risici?

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens egne tal fremkommer følgende resultat:

Personer med bivirkninger efter HPV-vaccinen i 2013                                      511

Bivirkninger pr. 100.000 HPV-vaccinerede                                                           315

Livstidsrisiko pr. 100.000 for at dø af livmoderhalskræft                                   1,9

Faktuelle bivirkninger pr. 1. maj 2014 pr. 100.000 HPV vaccinerede             847

Der er altså på nuværende tidspunkt 445 gange større risiko for at blive alvorlig skadet af HPV-vaccinen end for at dø af livmoderhalskræft.

Det er vel og mærke helt sunde og raske personer, som bliver alvorligt syge og invaliderede uden nogen form for hjælp eller behandling af de danske sundhedsmyndigheder.

 Status i andre lande:

 • I USA er der til dato rapporteret 169 dødsfald efter vaccination med HPV-vaccinen (kilde: Vaccine Adverse Event Reporting System )
 • Japan har suspenderet brug af HPV-vaccine
 • Indien har aldrig godkendt HPV-vaccinen på grund af 7 dødsfald i forbindelse med de kliniske studier
 • I Frankrig har ca. 1.200 læger, gynækologer og andre sundhedsfaglige skrevet under på at de ikke længere vil give HPV-vacciner
 • Staten Utah har stoppet brugen af HPV-vaccinen
 • Vaccineskadede i Spanien og Frankrig har indledt retssager mod producenten af vaccinen.

 Fakta om HPV-vaccinen i Danmark

 • Vaccinen blev en del af det danske børnevaccinationsprogram fra 2009
 • Der er solgt 1.577.774 doser HPV-vacciner siden markedsføring i Danmark og de samlede omkostninger til vaccine og honorering af læge vurderes at være over 2 mia kroner (kilde: medstat.dk)
 • Ved udgangen af juli havde 1306 indberettet bivirkninger som følge af Gardasil vaccinen. I alt er der indberettet 4862 skader i alt (kilde Sundhedsstyrelsen)
 • En vaccineskadet har til dato opnået at få diagnosen vaccinationsskade som følge af HPV-vaccinen
 • På baggrund af kliniske studier oplyser Merck, at 2,3 procent af de deltagende kvinder udviklede autoimmune sygdomme og 0,8 procent udviklede alvorlige bivirkninger. Statistisk set svarer dette til, at der nu er over 16.000 vaccinerede danskere, der har udviklet autoimmune sygdomme og/eller alvorlige bivirkninger.

Ingen tilbud om udredning og behandling af HPV-skader i Danske Regioner

Forældre til vaccineskadet datter har netop modtaget brev fra Danske Regioner, hvoraf det fremgår, at regionerne ikke har noget særskilt tilbud til HPV-vaccineskadede børn og unge. Konkret skriver Danske Regioners patientkontor følgende:

Patientkontoret har modtaget din mail omkring jeres datter og har desværre ikke kendskab til særligt oprettede tilbud til udredning, diagnosticering og behandling af symptomer på HPV vaccine skade. Jeg læser Nick Hækkerups svar som omhandlende de eksisterende tilbud på de ”almindelige” specialafdelinger i sundhedsvæsenet.

Brevet fra patientkontoret til forældrene kommer som svar på en henvendelse, hvor forældreparret har forespurgt om tilbud via den særlige udrednings- og behandlingsmulighed, der er stillet til rådighed i henhold til sundhedsminister Nick Hækkerup. Sundhedsministeren har i et brev  til Folketingets Sundhedsudvalg skrevet 

 I dag kan personer, der oplever vaccineskader få hjælp via specialiserede tilbud i regionerne.

Der er således en skærende kontrast mellem det sundhedsministeren udtaler om regionernes tilbud, og de tilbud Danske Regioner ren faktuelt har i forhold til vaccineskade og bivirkningsramte.

Styregruppen bag HPV-update kontakter nu Nick Hækkerup og beder om en afklaring på forholdene.

Læner de danske sundhedsmyndigheder sig op ad endnu en skandalesag?

Japan har sagt klart NEJ, i Frankrig har cirka 1.200 læger, gynækologer og andre specialister sagt NEJ og i Spanien er den første erstatningssag anlagt. De danske ansvarlige politikkere handler ikke, de danske sundhedsmyndigheder fralægger sig ansvar, agerer handlingslammet og peger vanen tro på det Europæiske Lægemiddelagentur. Skal der lig på bordet, før man ser alvoren i øjnene herhjemme?

Læs debatindlægget i Berlingske den 14. juli 2014.